28.10.2020

БСК настоява за прецизиране на заповедта на МЗ за противоепидемичните мерки, в сила от 29.10.2020 г.

Изх. № 05-06-8/ 28.10.2020 г.
 
ДО
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБ
 
КОПИЕ:
 
Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
 
ОТНОСНО: Актуализиране на Заповед на МЗ РД-01-626/27.10.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка със заповед на МЗ РД-01-626, издадената на 27.10.2020 г., относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г., се обръщаме с настоятелна молба за прецизиране на т. 5 от заповедта, както следва:

Конгресно-конферентни мероприятия да се провеждат при 30% от капацитета на залата (както е заложено в т.6);

Изложения да се регламентират, както базарите на закрито (т.12), а именно еднопосочно движение и дистанция 1.5 м.Действащият текст на т. 5 регламентира конференции и изложения да се провеждат с до 30 души, което прави провеждането им практически невъзможно. По този начин се спира дейността на конферентните и излобжени центрове. В същото време е налице дискриминация спрямо други сходни събития, описани в т. 6 и т. 12.

В случай че изменението на посочените текстове не бъде направена в рамките на днешния ден, ще бъде невъзможно провеждането на вече планирани събития в края на настоящия и началото на следващия месец. Като пример ще посочим няколко събития, предстоящи в периода 4-7 ноември 2020 г., чиято подготовка е в крайна фаза и до момента са вложени не малко средства и усилия, а икономическите последици за изложбените центрове и за изложителите ще бъдат колосални:
Международно изложение за месо и месни продукти „Месомания“, организирано от Асоциация на месопреработвателите в България;

Международно изложение за мляко и млечни продукти „Светът на млякото“, организирано от Асоциация на млекопреработвателите в България;

Международно изложение за хлебопроизводство и сладкарство „БУЛПЕК“, организирано от Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;

Международно изложение за вина и спиртни напитки „Салон на виното“, организирано от Национална лозаро-винарска камара;

Международно изложение за храни, напитки, опаковки и машини „ИНТЕРФУД & ДРИНК“, организирано от Интер Експо Център.Във връзка с горното настояваме за незабавно изменение на горепосочената заповед.
 
С УВАЖЕНИЕ,
 /п/
РАДОСВЕТ РАДЕВ
Председател на УС на БСК