05.06.2018

Интер Експо Център“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР 2014-2020 г.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, посредством Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

На 05.06.2018 г. търговско дружество „Интер Експо Център“ ЕООД приключи успешно изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-0637 „Внедряване на система за оптимизация на управлението на човешките ресурси, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и подобряване на работния микроклимат на работниците и служителите на Интер Експо Център ЕООД“

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, посредством Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Обща стойност на проекта, по който „Интер Експо Център“ ЕООД е бенефициент е 342 126,00 лв.

Европейско финансиране: 290 807,10 лв.

Национално съфинансиране: 51 318,90 лв.

Процедура: BG05M9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

Срок на изпълнение 12 месеца, считано от юни 2017 г.

 

В проекта са предвидени и успешно изпълнени следните дейности:

- Управление на проекта;

- Информация и публичност на проектните дейности;

- Разработване и въвеждане на система за контрол на достъп и отчитане на работното време на територията на Интер Експо Център София;

- Осигуряване на по-добър микроклимат и работна среда и защита от неблагоприятен микроклимат чрез осигуряване на професионално оборудване и техника

- Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за работещите в „Интер Експо Център“ ООД;

- Обучение на  73 служители  относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

- Социални придобивки за работещите в „Интер Експо Център“ ООД чрез оборудване на стая за хранене и осигуряване на стаи за отдих и почивка и за физи1еска култура и спорт.

Изпълнена е общата цел на проекта, като  е подобрено  качеството на работната среда в „Интер Експо Център“ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, въвеждане на гъвкави форми на организация на труда и управление на човешките ресурси, подобряване качеството на работните места, обучения на персонала за намаляване на рисковете на работната среда и осигуряване на социални придобивки. Изпълнението на проекта  даде възможност за прилагане на иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността, и ефикасно използване на ресурсите. Дружеството осигури по-висока степен на защита от трудови злополуки и намаляване на професионалните заболявания сред служителите си, а осигуряването на социални придобивки подобри условията на труд и повиши мотивацията на работещите и производителността в предприятието.